Informacja dla rodziców


 DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2016/2017:

14.10.2016r. (piątek)

31.10.2016r. (poniedziałek)

02.05.2017r. (wtorek)

04, 05. 05.2017 (czwartek, piątek)

16.06.2017r. (piątek)


 UBEZPIECZENIE

 

     Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2016/17 wynosi 28zł. Wpłat dokonujemy u wychowawców klas do 21.09.2016 roku.

 


PORADNIK DLA RODZICÓW SZEŚCIO I SIEDMIOLATKÓW

 


 

OBOWIĄZEK DOWOŻENIA

 

    W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dowożenia dzieci i uczniów do szkoły uprzejmie informuję:

Obowiązek dowozu dzieci do szkół i przedszkoli

 

   Na urzędzie gminy, w której mieszka dziecko, spoczywa obowiązek zapewnienia dowozu do przedszkola lub szkoły, jednak tylko w określonych sytuacjach.

     W jakich?

     O tym poniżej. 

    W przypadku dzieci zdrowych gmina ma obowiązek zapewnić dowóz w sytuacji, gdy odległość do najbliższego przedszkola (dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym wychowaniem przedszkolnym)  lub  do szkoły  (w przypadku uczniów klas I-IV  szkoły podstawowej) przekracza 3 km, zaś w przypadku uczniów klas V-VI oraz gimnazjów –  przekracza 4 km.

     Inaczej przedstawia się sytuacja dowozu uczniów z niepełnosprawnościami.

Tutaj obowiązek dowozu nie jest zależny od odległości (kilometrów) od przedszkola/ szkoły.

Zgodnie z art. 17 ust.3a obowiązkiem gminy jest „zapewnienie uczniom niepełnosprawnym (…)bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

     A zatem….

      Komu przysługuje bezpłatny transport i opieka?

·         wszystkim dzieciom uczęszczającym do „zerówek” (czyli 5-letnim, objętym obowiązkowym rocznym wychowaniem przedszkolnym),a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjów

·         uczniom szkół ponadgimnazjalnych z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do ukończenia 21 roku życia

·         dzieciom młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi- do ukończenia 25 roku życia 

 

Kto realizuje obowiązek dowozu? 

    Gmina, w której mieszka dziecko ma obowiązek zapewnić mu dowóz. Aby uzyskać takie wsparcie, należy zwrócić się do Wydziału Oświaty w gminie, w której mieszkamy.

 

A co, jeśli sami dowozimy dziecko?

   W sytuacji, gdy rodzic sam zapewnia transport dla dziecka może starać się o zwrot kosztów dowozu. W tym celu musi podpisać umowę z wójtem/ burmistrzem/ prezydentem miasta, określającą warunki zwrotu kosztów. Tak jak w przypadku starania się o dowóz, najlepiej udać się do Wydziału Oświaty.

 

O czym jeszcze warto wiedzieć?

   Gmina nie może rodzicowi narzucić rozwiązania: dowozu lub zwrotu kosztów. Decyzje Sądów Administracyjnych wyraźnie wskazują, że wybór co do formy transportu: zorganizowanej przez gminę czy przez rodziców, należy tylko i wyłącznie do rodziców.

   Gmina nie powinna także przeprowadzać z tego tytułu procedury administracyjnej. W tej kwestii orzeczenia sądów także są jednoznaczne. Realizacja obowiązku  wynikającego z art. 17 ust.3a  ustawy o systemie oświaty nie uzasadnia przeprowadzenia procedury i wydania decyzji administracyjnej.

 Informację przygotowała dyr. szkoły Bożena Miszkurka.

Poniżej adres strony internetowej

http://www.pomocdlarodzicow.pl/693-obowiazek-dowozu-dzieci-do-szkol-i-przedszkoli