Deklaracja dostępności


 

Deklaracja dostępności

     Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 
www.spjarczew.pl  

             Data publikacji strony internetowej: 2011-05-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

·        Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

·        Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadaja pełnych opisów alternatywnych

·        Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

·        dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-16.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Mańko, e-mail: p_manko@o2.pl lub sp.jarczew@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 754 25 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo 
Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

Dostępność architektoniczna

1. Wejście do budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Od strony wejścia głównego szkoła posiada przystosowany podjazd  dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma zamontowanych informacji głosowych naprowadzających osoby niewidome
i słabowidzące.

2. W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Budynek nie posiada toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

3. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym  przewodnikiem.

4. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.