Aktualności 2015-16


WYCIECZKA

     Istnieje możliwość zorganizowania comiesięcznych wyjazdów na basen z nauką pływania. Cena wyjazdu 25zł.

Zapisy u Pani I. Has i K. Bernaciak

 

 


WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     25 września odbyły się coroczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do wyborów zgłosiły się cztery uczennice z klasy V i to one, w wyniku wyborów zostały wybrane przez uczniów do reprezentowania ich w tym roku szkolnym. Przyznać musimy, że obietnice wyborcze złożone przez dziewczynki sprawiły, że wybór był niezwykle trudny…

     Wyniki przedstawiają się następująco:

Głodek Patrycja- przewodnicząca

Patrycja Maślak- zastępca przewodniczącej

Paulina Jeżewska- sekcja imprezowo- dekoracyjna

Wójcik Natalia- sekcja imprezowo- dekoracyjna 

     Opiekunem Samorządu jest nadal Pani Izabela Has, od tego roku szkolnego w pracach pomagać jej będzie Pani Sylwia Chojniak.

Wybranym gratulujemy i czekamy na spełnienie obietnic!!!!


DOŻYWIANIE

     Od 15 września rozpoczęło się w naszej szkole dożywianie dzieci. Catering prowadzi pani Barbara Kudaszewicz z Garwolina.

Cena posiłku dla dzieci z punktu przedszkolnego- 5,90 zł.  Kwota ta, obejmuje II śniadanie i obiad.

Stawka żywieniowa za posiłek dzienny dzieci starszych wynosi 4,40 zł.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z opiekunem dożywiania panią Barbarą Szyszkiewicz.

Wszystkim dożywianym życzymy SMACZNEGO!

     Uwaga: na obiady mogą uczęszczać tylko ci uczniowie, którzy z góry opłacili obiady. Tak więc na koniec miesiąca płacimy za obiady na następny miesiąc, w przeciwnym razie obiad nie zostanie wydany.


DO SZKOŁY WRACAĆ CZAS

     1 września, pierwszy dźwięk dzwonka, dźwięk budzika po długiej przerwie i wracamy do szkoły! O godzinie 9.00 spotkaliśmy się na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2015/16. W naszej szkole gościliśmy proboszcza parafii Wilczyska księdza Romualda Pawluczuka oraz gminnego inspektora oświaty- panią Elżbietę Czajka. Nie zabrakło także wielu rodziców, którzy ze swoimi pociechami przyszli powitać nowy rok szkolny. Dyrektor szkoły- pani Bożena Miszkurka przedstawiła cele polityki oświatowej na ten rok szkolny oraz przedstawiła nauczycieli uczących w naszej szkole, natomiast pani Izabela Has złożyła uroczyste ślubowanie nauczyciela mianowanego. 

     Wszystkim życzymy dobrego i owocnego roku szkolnego, samych sukcesów i wytrwałości!


WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Dofinansowanie będzie przysługiwać:

 • Uczniom, którzy w  roku szkolnym 2015/2016 będą uczyć się w klasie III szkoły podstawowej, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz w klasie IV technikum.
 • Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową  w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
  - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Z programu korzystać będą mogli tylko uczniowie, u których w rodzinie dochód na osobę wynosić będzie nie więcej niż 574 zł.

Źródło:

Wzór wniosku do pobrania:      Wniosek